LBN_2.jpg

O nas

Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, które swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie dynamicznego i wszechstronnego rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Stowarzyszenie ma wspomóc dotychczasowe działania oraz inicjować przedsięwzięcia i idee w celu podnoszenia jakości kształcenia i wychowania oraz wyrównywania dostępu do edukacji, zapewniając równe szanse życiowe młodzieży poprzez:

a) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej oraz opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej, a także rozwijanie nowatorskich form działalności edukacyjnej

b) wyzwalanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do prowadzenia i wzbogacenia możliwości edukacji oraz wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

c) popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, w tym przede wszystkim działalności naukowej, szkolnej i oświatowej, a także społecznej, kulturalnej, informacyjnej i sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.

d) inicjowanie i wspieranie działań służących  ochronie i popularyzacji wartości kultury polskiej i dziedzictwa  narodowego.

e) promowanie postaw solidarności oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw dziecka, wobec grup poszukujących ochrony państwa i organizacji pozarządowych.

f) propagowanie idei nauczania opartego o nowoczesne metody interaktywne, w tym o metodę projektu – odwołującą się do przekonań, emocji, życiowych doświadczeń, umożliwiającą dokonywanie właściwych wyborów przez uczniów - jako najbardziej efektywnego sposobu pracy z młodzieżą.

g) tworzenie sprzyjającego klimatu pracy, to jest podejmowanie działań promujących innowacje, projekty edukacyjne i kulturalne na terenie szkoły i poza nią.

h) umożliwianie rozwijania zainteresowań i umiejętności uczniów niezbędnych w trakcie dalszej formalnej i nieformalnej edukacji.

i) pozyskiwanie partnerów i sojuszników dla modelu edukacji, w którym kładzie się    równy nacisk na wiedzę i umiejętności jak i na sposoby ich zdobywania, a także kształcenie uczuć na równi z kształceniem myślenia.

j) tworzenie przyjaznego otoczenia szkoły - to jest wspieranie społeczności szkolnej w relacji szkoła a społeczność lokalna, władza samorządowa, przedstawiciele przedsiębiorczości.

k) wspomaganie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego i aktywnego udziału w demokratycznym życiu i społeczności lokalnej.

l) upowszechnianie wiedzy pedagogicznej, znajomości prawa oświatowego i praw dziecka oraz nowatorskich trendów w tym zakresie wśród rodziców, instytucji oświatowych i samorządowych.

m) inicjowanie, koordynowanie, prowadzenie i współudział w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, prozdrowotnych i ekologicznych na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego, regionalnego, krajowego, a także w ramach Unii Europejskiej i poza nią.

n) pielęgnowanie i propagowanie tradycji szkolnych w duchu patriotyzmu i otwartości wobec różnic środowiskowych, narodowościowych, kulturowych i religijnych.o) współudział w tworzeniu i realizacji programów profilaktycznych zapobiegających niedostosowaniu, patologiom (alkoholizm, nikotynizm, narkomania) oraz przestępczości wśród młodzieży.

p) organizowanie i wspomaganie organizacji wypoczynku oraz aktywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież.

r) propagowanie informacji dotyczących Unii Europejskiej oraz współpracy krajowej  i międzynarodowej,

s ) tworzenie własnych placówek dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz doskonalenia zawodowego.