LBN_3.jpg

Statut Stowarzyszenia 

Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji

 Rozdział I

Postanowienia ogólne.
§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę ,, Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji” i jest zwane dalej "Stowarzyszeniem", posiadającym osobowość prawną. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, które swoją działalność opiera na pracy społecznej członków.
 2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nałęczów.

§ 2.

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar całego kraju, a w szczególności województwo lubelskie.
 2. Siedziba władz znajduje się pod adresem: ul. Spółdzielcza 17 24-150 Nałęczów.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w językach obcych.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2016 r. poz.239 ze zmianami.)

§  4.

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego, wg wzoru zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone. 

§ 5.

 1. Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu  jawnym.

Rozdział II
Cele i sposoby działania.
§ 6.

 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie dynamicznego i wszechstronnego rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.
 2. Stowarzyszenie nie wyręcza władz państwowych, samorządowych i szkolnych oraz społecznych organów szkoły w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków.
 3. Stowarzyszenie ma wspomóc dotychczasowe działania oraz inicjować przedsięwzięcia i idee w celu podnoszenia jakości kształcenia i wychowania oraz wyrównywania dostępu do edukacji, zapewniając równe szanse życiowe młodzieży poprzez:
 1. a) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej oraz opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej, a także rozwijanie nowatorskich form działalności edukacyjnej
 2. b) wyzwalanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do prowadzenia i wzbogacenia możliwości edukacji oraz wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. c) popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, w tym przede wszystkim działalności naukowej, szkolnej i oświatowej, a także społecznej, kulturalnej, informacyjnej i sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
 4. d) inicjowanie i wspieranie działań służących  ochronie i popularyzacji wartości kultury polskiej i dziedzictwa  narodowego.
 5. e) promowanie postaw solidarności oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw dziecka, wobec grup poszukujących ochrony państwa i organizacji pozarządowych.
 6. f) propagowanie idei nauczania opartego o nowoczesne metody interaktywne, w tym o metodę projektu – odwołującą się do przekonań, emocji, życiowych doświadczeń, umożliwiającą dokonywanie właściwych wyborów przez uczniów - jako najbardziej efektywnego sposobu pracy z młodzieżą.
 7. g) tworzenie sprzyjającego klimatu pracy, to jest podejmowanie działań promujących innowacje, projekty edukacyjne i kulturalne na terenie szkoły i poza nią.
 8. h) umożliwianie rozwijania zainteresowań i umiejętności uczniów niezbędnych w trakcie dalszej formalnej i nieformalnej edukacji.
 9. i) pozyskiwanie partnerów i sojuszników dla modelu edukacji, w którym kładzie się    równy nacisk na wiedzę i umiejętności jak i na sposoby ich zdobywania, a także kształcenie uczuć na równi z kształceniem myślenia.
 10. j) tworzenie przyjaznego otoczenia szkoły - to jest wspieranie społeczności szkolnej w relacji szkoła a społeczność lokalna, władza samorządowa, przedstawiciele przedsiębiorczości.
 11. k) wspomaganie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego i aktywnego udziału w demokratycznym życiu i społeczności lokalnej.
 12. l) upowszechnianie wiedzy pedagogicznej, znajomości prawa oświatowego i praw dziecka oraz nowatorskich trendów w tym zakresie wśród rodziców, instytucji oświatowych i samorządowych.
 13. m) inicjowanie, koordynowanie, prowadzenie i współudział w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, prozdrowotnych i ekologicznych na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego, regionalnego, krajowego, a także w ramach Unii Europejskiej i poza nią.
 14. n) pielęgnowanie i propagowanie tradycji szkolnych w duchu patriotyzmu i otwartości wobec różnic środowiskowych, narodowościowych, kulturowych i religijnych.
 15. o) współudział w tworzeniu i realizacji programów profilaktycznych zapobiegających niedostosowaniu, patologiom (alkoholizm, nikotynizm, narkomania) oraz przestępczości wśród młodzieży.
 16. p) organizowanie i wspomaganie organizacji wypoczynku oraz aktywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież.
 17. r) propagowanie informacji dotyczących Unii Europejskiej oraz współpracy krajowej  i międzynarodowej,

s ) tworzenie własnych placówek dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz doskonalenia zawodowego. 

§  7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 2. współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 3. pozyskiwanie grantów i dotacji na realizację projektów edukacyjnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 4. organizowanie kursów, warsztatów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, a także festynów, mityngów, zawodów sportowych, koncertów, wypoczynku, aukcji, nagrań multimedialnych, itp.,
 5. organizowanie i prowadzenie programów stypendialnych i pomocowych,
 6. opiniowanie projektów aktów prawnych i doradztwo na szczeblu szkoły, samorządu terytorialnego i państwa, a także redagowanie własnych opracowań,
 7. dokonywanie zbiórek rzeczowych i pieniężnych na rzecz rozbudowy, modernizacji i wyposażenia placówek oświatowych,
 8. prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie działalności statutowej,
 9. organizowanie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych,
 10. tworzenie młodzieżowych programów profilaktycznych,
 11. wsparcie społeczne i terapeutyczne rodzin uczniów,
 12. organizowanie pracy wolontariuszy na rzecz młodzieży szkolnej,
 13. promocję i organizację wolontariatu,
 14. promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 15. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie  lub  finansowo organizacje pozarządowe  oraz  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 16. działania na rzecz edukacji i wychowania dzieci oraz młodzieży, szczególnie niepełnosprawnej.
 17. pozyskiwanie Funduszy Europejskich i innych w szczególności pozyskiwanie Funduszy poprzez pisanie wniosków o dofinansowania oraz realizacja projektów unijnych,
 18. tworzenie własnych szkół i placówek oświatowych,
 19. tworzenie własnych oddziałów Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli
 20. inicjowanie, promowanie i wspieranie działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji,
 21. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
 22. działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 23. upowszechnianie i  ochronę  wolności  i  praw  człowieka  oraz  swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 24. wspieranie ratownictwa i ochronę ludzkości,
 25. ochronę i promocję zdrowia,
 26. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 27. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia.

§  8.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

§  9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych. 

§  10.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§  11.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz do:
  1. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia,
  2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Zarządu Stowarzyszenia,
  3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych,
  4. noszenia odznaki organizacyjnej.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 1. aktywnego uczestniczenia w pracy i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania etyki pracy z młodzieżą i zasad demokratycznego dialogu społecznego, zgodnych z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej,
 4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§  12.

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11.
 2. Członek wspierający i honorowy, ma prawo brać udział - z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

§  13.

1.Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki,
 5.  wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia następującego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 1. W przypadkach określonych w ust.1, z wyjątkiem pkt 6, orzeka Zarząd. Organ ten zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
 1. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna 

§  14.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna, 

§  15.

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie jawne.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

§  16.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnianie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów. 

§  17.

Walne Zebranie Członków.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni, przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 15, ust.2,
  2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – przy obecności co najmniej 1/3 osób uprawnionych do głosowania.

§  18.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zarząd zwołuje sprawozdawcze Walne Zebranie Członków raz w roku, a sprawozdawczo - wyborcze w terminie określonym w § 15, ust. 1.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, dwóch członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na umotywowane pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 1. W przypadkach określonych w ust.6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 17 ust.3.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§  19.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,
 2. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
 3. uchwalenie regulaminów Stowarzyszenia,
 4. uchwalenie budżetu,
 5. wybór i odwołanie Przewodniczącego, członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§  20.
Zarząd.

  1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
  2. Zarząd składa się z 4 członków, w tym prezesa, wiceprezesa,  sekretarza i skarbnika.
  3. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje je na  zewnątrz
  4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez walne Zebranie członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
  7. Zarząd w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia w zależności od potrzeb może zatrudniać pracowników. Zatrudniani mogą być również członkowie Stowarzyszenia – niezależnie od pełnionej funkcji, jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje. 

§  21.

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo - finansowym, zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków. 

§  22.

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest działanie Prezesa samodzielnie albo współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić - osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura – pisemnego pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia. 

§  23.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja programu, celów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. powoływanie zespołów roboczych do realizacji określonych zadań,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 13. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 14. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów. 

§  24.

Komisja Rewizyjna.

 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§  25.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

§  26.

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
  3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§  27.

W przypadkach określonych w § 25, pkt. 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i fundusze.
§ 28.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§  29.

  1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
 1. składki członkowskie,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 3. dotacje i subwencje pochodzące zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych,
 4. dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych,
 5. darowizny, zapisy i spadki,
 6. korzyści z ofiarności publicznej,
 7. wpływy z działalności statutowej,
 8. prawomocnie zasądzone zadość uczynienia za szkody materialne i niematerialne, orzekane przez sądy w sprawach cywilnych i w sprawach ze stosunku pracy.
  1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§  30.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§  31.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 17, ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywołuje skutki prawne od momentu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).

Rozdział VII

Przepisy przejściowe 

§ 32.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

 

Nałęczów dnia………………………………… .